Objednávka

Dodávateľ:*
Názov prevádzky:*
IČO:*
IČ DPH:
E-mailová adresa:*
Sídlo dodávateľa:*
Obec / Mesto:*
Ulica:*
Zodpovedná osoba:*
Telefón:*
Opíšte obrázok:

DODÁVATEĽ :
INTA, s.r.o.
Sídlo : Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
IČO : 34 129 863 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel : Sro, vložka č. : 863/R
KONTAKTNÁ OSOBA : ING. JANA HANÚSKOVA
TEL : 0911 460 681
INFOMAIL : legislativa@inta.sk

Objednávateľ si u dodávateľa objednáva BALÍK LEGISLATÍVNEHO PORADENSTVA.

Dodávateľ sa v BALÍKU LEGISLATÍVNEHO PORADENSTVA zaväzuje dodať objednávateľovi nasledovné služby pre odpady kategórií 200108 a 200125:

    • Mesačné vystavenie evidenčných listov odpadu (v zmysle zákona 283/2001 Z.z.)
    • Vypracovanie podkladov k POVINNÉMU ročnému hláseniu pre príslušný úrad životného prostredia
    • Poradenstvo a príprava podkladov pri kontrolách zo strany RÚVZ, RVPS, Úradov ŽP
    • Online informovanosť o novelizácii odpadovej legislatívy
    • Upozornenia na zmeny týkajúce sa legislatívy v súvislosti s VŽP (vedľajšie živočíšne produkty – kuchynské odpady)
    • Včasné upozorňovanie zákazníka na termíny v oblasti odpadovej legislatívy
    • Poradenstvo pri vypracovávaní POH (plán odpadového hospodárstva)

Cena služby je 6,- Eur bez DPH mesačne. Fakturácia sa uskutoční k poslednému dňu v mesiaci spolu s fakturáciou za zber odpadu. Splatnosť faktúry je 14 dní. Výpovedná lehota sú 3 kalendárne mesiace.