Nechali ste sa v zbere kuchynského odpadu napáliť špekulantmi ? Pozor na systém vysledovateľnosti !

Vstupom do Európskej únie prevzalo Slovensko zo smerníc EÚ nové zásady zberu a zhodnocovania kuchynského odpadu. Novinkou sa pre prevádzky produkujúce kuchynský odpad stalo pravidlo, že ho už nesmú ponúkať na skrmovanie hospodárskymi zvieratami. Dôvod je jednoduchý – tento druh odpadu nepodliehal laboratórnym kontrolám. U takto kŕmených zvierat sa teda nesledovali choroby, ktoré by sa mohli vyvolať. Napríklad, nevhodným mäsom, ktoré sa tak dostávalo do potravinového reťazca.

Z pohľadu životného prostredia ide ešte o ďalšiu dôležitú okolnosť. Kuchynský odpad sa dostával aj na skládky odpadov, kde priťahoval nezanedbateľné množstvo hlodavcov a zvýšil objem metánu, vznikajúceho pri rozklade skládkovaného odpadu. Nové pravidlá majú teda svoj význam, aj keď zaťažujú prevádzkovateľov spoločného stravovania novými predpismii a nákladmi. Producent odpadu musí byť v zmluvnom vzťahu s odberateľom, ktorý má na túto činnosť oprávnenie. Zároveň je povinný priebežne evidovať vznik odpadu na evidenčnom liste odpadov, kde uvádza: množstvo vzniknutého odpadu, čas vzniknutia i čas zberu odpadu, prepravcu, prípadne ďalšieho „držiteľa“ odpadu a konečného spracovateľa odpadu. Súčasťou evidenčného listu je aj informácia o forme zhodnotenia odpadu pomocou kódov nakladania/zhodnotenia. Raz ročne hlási potom príslušným orgánom životného prostredia množstvo vyprodukovaného odpadu.intabrovsude
Po rozvírení situácie, trvajúcej už dva roky, vzniklo veľa odberateľov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú a zbierajú kuchynský odpad. „Žiaľ, našlo sa i veľa špekulantov, ktorí konajú protiprávne a producenta odpadu klamú. Avšak zodpovednosť za svoj odpad stále nesie reštaurácia či iný typ stravovacieho zariadenia, a teda znáša aj následky protiprávneho konania. Aj keď často o ňom nevie. Špekulanti sa snažia dostať k lacnému kŕmeniu pre hospodárske zvieratá, v najhoršom prípade si dajú za služby zaplatiť a odpad končí vyliaty niekde, kde ho nikto nemôže ľahko objaviť,“ upozorňuje Jana Hanusková zo spoločnosti INTA, s.r.o. v Trenčíne. Založili ju takmer pred dvadsiatimi rokmi s cieľom zvládnuť najmodernejšie technológie ekologickou cestou. Jednou z naplnenia týchto myšlienok bolo zavedenie novej pokrokovej technológie na recykláciu, čistenie a transesterifikáciu rastlinných olejov a tukov.

 „V súčasnosti je našou hlavnou činnosťou zber a výkup použitých rastlinných olejov a tukov na území celého Slovenska. V posledných rokoch sme k našim činnostiam pridali aj zber, prepravu a sprostredkovanie zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,“ konateľ Martin Meliš dodáva, že sa riadia heslom „Lebo nám záleží!“ Prispievajú tak aj k zvýšeniu alternatívneho využívania zdrojov energie a zároveň k zlepšovaniu podmienok v životnom prostredí. „Súčasťou služby je dôsledne prepracovaný a komplexný systém zberu, evidencie a zhodnotenia odpadu v zmysle platnej legislatívy.“obr1

Podľa zákona týkajúceho sa veterinárnej a potravinovej správy, je každý, kto príde do kontaktu s odpadom – a teda producent, zberač, prepravca, skladovateľ – povinný preukázať kde odpad skončil. „Odberatelia vystavujú štyri potvrdenia o prevzatí a zhodnotení. Potvrdenie musí obsahovať presnú identifikáciu producenta, zberača, prepravcu, skladovateľa a konečného zhodnotiteľa odpadu. V našich podmienkach je to bioplynová stanica, alebo kompostáreň,“ hovorí Jana Hanusková. Skrmovanie kuchynského odpadu je zákonom zakázané, s výnimkou povolenej prevádzky na chov kožušinových zvierat. Príslušný kontrolný orgán, a teda orgány verejného zdravotníctva, tieto potvrdenia kontrolujú námatkovo. O zisteniach protiprávneho nakladania s kuchynským odpadom informujú úrady životného prostredia a veterinárnej a potravinovej správy. Oprávnený odberateľ je povinný producentovi predložiť príslušnú registráciu, ktorú si vie producent ľahko overiť na internetových stránkach ŠVPS.intabrovsude2

Kvôli možným špekuláciám bol zavedený systém vysledovateľnosti, vďaka ktorému si dokáže aj producent odpadu overiť, či spolupracuje s legálne fungujúcou firmou a kde jeho odpad končí. Žiaľ, aj medzi producentmi odpadu existujú takí, čo špekulujú v snahe zaplatiť čo najmenej – vedome podpíšu zmluvu so spoločnosťou, ktorá odpad v skutočnosti neprevezme a vystaví falošné potvrdenie.„Málokto si uvedomuje, že toto konanie je vysledovateľné a pri jeho zistení producent zaplatí za svoje konanie oveľa viac, než pôvodne ušetril,“ upozorňuje Jana Hanusková. Kontrolným orgánom sa stali úrady verejného zdravotníctva, ktoré skúmajú nakladanie s odpadom – papierové i fyzické. A ďalším orgánom hlásia podnety na odberateľov, ktorí nakladajú s odpadom protiprávne.

0 počet komentárov k článku

Pridať komentár

Pridaj komentár